Kids

Sitemap

Home
›  Onze school
      ›  1. De school
            ›  De naam Emmaüs
            ›  Bestuur: Lucas Onderwijs
      ›  2. Missie en visie
            ›  Het klimaat van de school
      ›  3. De organisatie van het onderwijs
            ›  Namen en adressen
            ›  Schooltijden
            ›  Aantal uren onderwijs
            ›  Vakanties
            ›  Buitengewoon verlof
            ›  Leerplicht en verzuim
      ›  4. Team
            ›  Personeel Emmaüs
            ›  Vervanging bij ziekte of verlof
            ›  Stagiaires
            ›  Nascholing van leerkrachten
      ›  5. Ons onderwijs
            ›  Identiteit
            ›  Kanjerschool
                  ›  Kanjergedicht
            ›  Cognitieve vakken
                  ›  Lezen
                  ›  Taal
                  ›  Schrijven
                  ›  Rekenen
                  ›  Engels
                  ›  Wereldoriëntatie
                  ›  Techniek
                  ›  Studievaardigheden
                  ›  Verkeersonderwijs
                  ›  Huiswerk
                  ›  Coöperatief leren
            ›  Vakuren
                  ›  Bewegingsonderwijs
                  ›  Handvaardigheid, tekenen, expressie & drama
                  ›  Muziek
            ›  Spelend leren in de groepen 1 en 2
            ›  ICT in de school
                  ›  Snappets
                  ›  21st Century Skills
            ›  Plusbeleid
            ›  Resultaten van het onderwijs
            ›  Naschoolse activiteiten
            ›  Additionele activiteiten
      ›  6. De zorg voor kinderen
            ›  Organisatie van extra zorg
            ›  Volgen van de ontwikkeling
            ›  Leerlingvolgsysteem
            ›  Rapportage en waardering
            ›  Toelating, schorsing, verwijdering
            ›  Doubleren, versnellen, verwijzen
            ›  Passend onderwijs / Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
            ›  Langdurig zieke kinderen
            ›  Meldcode kindermishandeling
            ›  Logopedie
            ›  Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
            ›  Schoolmaatschappelijk werk
            ›  Naar het Voortgezet Onderwijs
      ›  7. Ontwikkeling van het onderwijs
            ›  Inspectie
            ›  Relaties met andere instellingen
      ›  Schoolplan, jaarplan en jaarverslag
      ›  Download schoolgids
›  Ouders
      ›  Nieuwsbrieven
      ›  Medezeggenschapsraad
            ›  Vergaderdata, agenda en notulen
            ›  Taken en bevoegdheden MR
            ›  Diverse documenten MR
            ›  Besloten pagina
            ›  Stel een vraag
      ›  Ouderraad
            ›  Vergaderdata OR
            ›  Stel een vraag
      ›  Klankbordgroep identiteit
      ›  Klachtenprocedure
      ›  Vertrouwenspersoon
      ›  Overblijf - Broodje Emmaüs
      ›  Voor- en naschoolse opvang
      ›  Let Op Luizen (LOL)
      ›  Buitengewoon verlof
      ›  Verkeersveiligheid
      ›  Privacy en AVG
      ›  Social Schools
      ›  Schoolfonds en sponsoring
      ›  Protocollen
            ›  A. Kaderregelingen Lucas Onderwijs
            ›  B. Protocollen en veiligheid Emmaüs
            ›  C. Overige regelingen en afspraken Emmaüs
            ›  Z. Zorgprotocollen en afspraken Emmaüs
            ›  0. Coronaprotocollen
›  Nieuwe ouders
      ›  Het onderwijs op SWS Emmaüs
      ›  Schoolgids
      ›  Het klimaat van de school
      ›  Wachtlijsten
      ›  Scholen op de kaart
      ›  (Voor-)aanmelding
›  Contact
      ›  Aanmelden
      ›  Ziekmelding
      ›  Rondleiding
      ›  Stel een vraag
›  Sitemap
›  Disclaimer
›  Colofon