Kids

Klachtenprocedure

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in goed onderling overleg tussen betrokkenen opgelost. Als deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan daarna overleg met de schoolleiding plaatshebben. Als ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kunnen ouders of leerlingen een beroep doen op de klachtenregeling. De klachtenregeling is alleen van toepassing als betrokken partijen er samen niet meer uitkomen en men met een klacht niet bij een andere instantie terecht kan. De klachtenregeling en een uitgebreide toelichting daarop zijn te raadplegen op school.

 

Contactpersoon

Een contactpersoon is toegankelijk voor iedereen in de school. Bij een contactpersoon kunnen de ouders of leerlingen bijvoorbeeld melden dat men niet tevreden is over de afhandeling van een klacht of een klacht heeft over ongewenste intimiteiten en agressie. De contactpersoon gaat eerst na of de klager getracht heeft de problemen met de betrokkene(n) of met de schoolleiding op te lossen. Als dit niet het geval is, kan eerst voor die weg worden gekozen. Hierbij kan de contactpersoon advies inwinnen  bij  de  vertrouwenspersoon.  Indien  er  geen  oplossing  kan worden  gevonden,  verwijst  de  contactpersoon  de  klager  naar  de vertrouwenspersoon.  De  contactpersonen  zijn: de leerkrachten Kees Welbedacht en Cynthia Hooijmans en de ouders Joyce Muilwijk en een vacature.  Zie: Vertrouwenspersoon. (Adresgegevens: 10.1)

 

Vertrouwenspersoon

Bovenschools is een vertrouwenspersoon aangewezen. De contactpersoon kan de klager doorverwijzen  naar  de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon onderzoekt de gevolgde procedure van de klacht op school en gaat na of er mogelijkheden zijn om de klacht naar tevredenheid van de klager op te lossen. De vertrouwenspersoon laat zich hierbij informeren door de contactpersoon. In geval van seksuele intimidatie dient de vertrouwenspersoon de klager te wijzen op de mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie. (Adresgegevens: 10.2)

 

Meld- en Aangifteplicht

In het kader van bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs geldt een aangifteplicht voor het bevoegd gezag (schoolbestuur). Voor het personeel geldt een meldplicht bij een dergelijk misdrijf. De vertrouwenspersoon is van deze meldplicht vrijgesteld. Hij dient  de  klager  wel  te  wijzen op  de  mogelijkheid van  het  doen van aangifte bij de politie. Voordat het bevoegd gezag aangifte doet, stelt het de ouders van de betrokken leerling en de betreffende persoon hiervan op de hoogte.

De (onderwijs)vertrouwensinspectie houdt zich bezig met klachten en melding omtrent seksueel misbruik en seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld en ook met klachten m.b.t. discriminatie en extremisme. (Adres vertrouwensinspectie: zie hoofdstuk 10.2)