Kids

Buitengewoon verlof

Regelmatig komen ouders ons vragen of hun kind een dag of middag vrij kan krijgen. De redenen zijn velerlei: tandarts, orthodontist, bruiloft, maar ook een extra lang weekend of verlenging van de vakantie. De school is niet bevoegd om een leerplichtige leerling verlof te verlenen voor extra vakantie. Vierjarigen zijn nog niet leerplichtig. Voor vijfjarigen geldt een overgangsregeling. Deze houdt in dat ouders een 5-jarige vijf uur per week mogen thuishouden als een hele schoolweek voor het kind nog te vermoeiend is. Dit moet wel tijdig gemeld worden. Via een schriftelijk verzoek aan de directie kan de periode zelfs uitgebreid worden tot 10 uur per week. In géén geval mogen deze uren opgespaard worden.

Voor doktersbezoek e.d. kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.

Buitengewoon verlof moet u schriftelijk aanvragen. Aanvraagformulieren zijn op school in papieren versie verkrijgbaar. 

Onderaan deze pagina kunt u de regels over verlof en de aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek (=het verlofformulier) ook terugvinden.

Het verlofformulier dient te worden ingevuld en ondertekend en kunt u afgeven bij administratie of directie of rechtstreeks mailen naar sonderwater@emmaus.lucasonderwijs.nl

In een aantal gevallen dient u een bewijsstuk te overleggen. We vragen u dringend een en ander ruim van tevoren te regelen. De school is namelijk verplicht een afwezigheidregistratie te voeren. Ook zijn we volgens de leerplichtwet verplicht vermoedelijk ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Alle scholen van Leidschendam-Voorburg hebben afgesproken zich volledig aan de wetsregels te houden.
In het belang van het onderwijs aan uw kind vragen we u zoveel mogelijk rekening te houden met bovenstaande. Maak gebruik van de schoolvakanties!
Een uittreksel uit de leerplichtwet, met daarin de regeling vrijstelling schoolbezoek is op school verkrijgbaar.
Aanvraagformulier en richtlijnen voor verlof kunt u hieronder downloaden. U kunt ze ook op school afhalen.
Voor informatie over de leerplichtwet / verlofregelingen kunt u tussen 8.30 en 15.30 uur contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Mevrouw Marijke de Kort, tel.: 070-3009538.
Op de website van de gemeente stond onderstaande tekst met richtlijnen voor buitengewoon verlof. 
(Wat is er mogelijk: Gronden voor vrijstelling schoolbezoek en de richtlijnen daarvoor.) Op de nieuwe website van de gemeente staat deze informatie niet meer.

Richtlijnen vrijstelling schoolbezoek buiten schoolvakantie
Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 11 f van de (herziene) Leerplichtwet 1969 dient bij voorkeur minimaal een maand tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd en kan alleen goedgekeurd worden indien:
- het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
- een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële schoolvakanties mogelijk is.
Dergelijk verlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, mag niet langer duren dan 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder 
Een verzoek om vrijstelling schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 11g van de (herziene) Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient bij voorkeur minimaal een maand van tevoren of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
- voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
- voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
- voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten 1e t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
- bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur;
- bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
- bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijks-jubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;
- voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar 
Een verzoek om vrijstelling schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 11g van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient, bij voorkeur minimaal een maand tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Als u niet in staat was deze vrijstelling van tevoren aan te vragen, dient u binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen hiervan aan de directeur mede te delen.

Medische redenen
Verlof indien er een verklaring is van een arts, een sociale instantie of andere deskundige is, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.