Kids

Schoolfonds en sponsoring

Schoolfonds

Het rijk zorgt weliswaar voor een financiële vergoeding van het onderwijsleerpakket van de school, maar het zijn veelal juist de extra materialen of leermiddelen die de kwaliteit bevorderen. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt „schoolfonds"  genoemd.

Voor het schoolfonds wordt een bijdrage van 10,- euro per kind gevraagd. De directie wijst in een bijeenkomst aansluitend aan de ALV van de OV ieder jaar 1-2 thema’s aan waaraan het schoolfonds gaat bijdragen. Zo’n thema is gekoppeld aan het jaarplan en de speerpunten van de school. Het schoolfonds moet rechtstreeks ten goede komen aan de ontwikkeling van de kinderen.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

Werkboekjes Kanjertraining. Speelmaterialen, ICT-apparaten voor kinderen, Leesboeken, enz.

Dit is afhankelijk van het gekozen thema. De directie is verantwoordelijk voor de besteding en verantwoordt de besteding van het schoolfonds aan alle ouders. Dit gebeurt jaarlijks aan een bijeenkomst aansluitend aan de ALV van de OV. Bij vragen over de besteding van het schoolfonds kunnen ouders zich wenden tot de directie. De OV heeft een faciliterende functie door het schoolfonds te innen en deze gelden over te maken naar de projectrekening schoolfonds van de school. Door het schoolfonds gelijktijdig met de ouderbijdrage voor de OV te innen, krijgen ouders maar één keer een factuur.

 

Sponsoring

Het onderwijs in Nederland is gratis, zodat het toegankelijk is voor iedereen. Wij worden dan ook gefinancierd vanuit het rijk. De gemeente financierde onze nieuwbouw en er waren voldoende middelen om een mooi nieuw gebouw neer te zetten en in te richten. Toch krijgen wij geregeld vanuit ouders de vraag of het niet mogelijk is om iets extra’s bij te dragen om zo nog meer voor de kinderen te realiseren. Het groene schoolplein is hier een mooi voorbeeld van geweest. 

We kunnen altijd sponsorgelden gebruiken voor extra faciliteiten. Lucas Onderwijs is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat het fiscaal aantrekkelijk kan zijn de school te sponsoren. De gift is aftrekbaar. In geval van sponsoring wordt er, na toestemming van de MR,  nadrukkelijk voor gewaakt dat de school niet afhankelijk wordt van een sponsor. Ook zullen de leerlingen noch de ouders worden 'belast' met de sponsor. Dus: geen sponsornaam op een lokaal of b.v. op computers.

 

Extra doneren aan de ouderraad?
De vrijwillige ouderbijdrage staat in het schooljaar 2024-2025 op € 65, dit is inclusief het schoolfonds dat de afgelopen jaren apart werd geïnd.

Mocht u extra willen doneren, zodat u ook voor een ander kind betaalt of zodat ouders en teamleden extra (veel) leuke zaken kunnen doen voor de kinderen dan kan dat!

 

Ouders kunnen een extra donatie doen via overmaken naar de OR-bankrekening:

 

NL77ABNA0883063506

T.n.v. Lucas Onderwijs - Emmaüs ouderraad

(Ouderraadrekening)

Hartelijk dank!